කප්රුකට ලබැඳි සූවහසක් වූ සහෝදර පූරවැසියන් වෙත සෙනෙහසිනි

මේ දූෂ්කර අවස්ථාවේ කප්රුක වෙතින් දියත් කරන්නට යෙදූනූ සූවිශේෂී සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් ඉහත දිනකදී පැණ නැගූනූ ගැටළුවක් සමාජ ජාලා වල සංසරණය වීම හේතුවෙන් ඔබ කනස්සල්ලට පත්වී ඇති බව දනිමි. එබැවින්, එම සිදූවීම සම්බන්ධව සැබෑ තතු ඔබ හමූවේ තැබීම මාගේ යූතුකම යැති හැඟුනූ බැවින් මෙසෙ ඔබ හමූවට පැමිණෙන්නට සිතුවෙමි. කප්රුක සතුව භාණ්ඩ හා සේවා 100,000 කට අධික […]

E-Commerce Entrepreneurs of Sri Lanka – Majority by Women

As Sri Lanka’s e-commerce industry is booming, Grasshoppers are finding most of the solid growing customers are women entrepreneurs. Grasshoppers is a last mile logistics service provider in Sri Lanka and now looking into growing to other regional countries such as Myanmar, Pakistan and Nepal. It’s unique market place ghmall.lk is offering free listings for […]

Chanux Bros interviewed Eisenhower Fellow and Serial Entrepreneur Dulith Herath recently about the path that IT graduates who want to go into self-entrepreneurship should take.

Here is their exchange: Chanux Bros: Now, after learning IT, the main ideas, concerns in our graduates’ minds are “Am I going to do a job?  How am I going to find a job?” And also, having graduated in IT, “Can I begin my own company without working for anyone else? Or form a business […]

Corporate Giving Is Important

                      The sustainability of an organization is built upon its employees and customers. Specially the external parties including its customers have a high important on the sustainability of the organization. The success of the business, and  earning a high profits are key challenges faced by […]

Global Shop ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

  කප්රුක ගෝලීය වෙළඳසැල හරහා මට ඇණවුම් කළ හැකි නිෂ්පාදන මොනවාද? ඔබට ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි වලින් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සෙවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පනවා ඇති නීතිරීතිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති විශේෂිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හැර “Kapruka Global Shop” හරහා අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔබට ඇණවුම් කළ හැකිය.   මට නිෂ්පාදන ඇණවුම් […]

Dulith Herath’s take on entrepreneurship

Every successful entrepreneur has a unique story detailing their success. In the case of Dulith Herath, it took him 14 years of 18-hour days to finally end up with his company being valued at 100 million USD. Mind you, throughout these 14 years, the growth was purely organic. No investors and no borrowings. Needless to […]

Kapruka Ladies Day Out 2019

  This is an awesome day spent with fun and laughter. Kapruka Ladies are born to enjoy their moments irrespective of their seniority or positions. That’s why they create space for themselves to enjoy in cheerful ways and they never forget to add some essence of adventure and excitement which make them exceptionally unique.