Women Entrepreneurship and E-Commerce in Sri Lanka

Women are more prone to social commerce based e-com ventures in Sri Lanka.

E-commerce Entrepreneur – Dulith Herath‘s 8 minute interview on Female Entrepreneurship in Sri Lanka

කප්රුක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ බිහිවුණ මුල්ම ඔන්ලයින් භාණ්ඩ ඇණවුම් කළ හැකි වෙබ් අඩවියක් කිව්වොත් නිවැරදියි. කප්රුක දිහා බලාගෙන තවත් බොහෝ වෙබ් අඩවි සහ ව්‍යාපාර නිර්මාණය වුණ.මෙවර අලුත් වුණ ලියාරා සඟරාවෙ අපි පිටු කීපයක් වෙන් කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අති දක්ෂ සහ නමක් රැන්දූ තරුණ ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන්. ඔවුන්ගේ කතා අප ඇසිය යුතුමයි. ඔවුන් ආ මඟ අප දැනගත යුතුමයි.එය දියුණු වන්නට සිහින දකින ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් වේවි.

Posted by kaprukablog in shop

Bicycle online prices in Sri Lanka

As an eager, starry-eyed kid, getting your first bicycle would have been etched in your mind for years to come. In the days of yore, most often you would have to visit a bicycle showroom to buy a bicycle. It’s not like that anymore. Now you just need to type “Bicycle Online Prices in Sri Lanka” on your browser search box. However, when the page is loaded selecting the best bike is not that easy as most probably you’ll get overwhelmed with the choices available.

What kind of bike are you after?

Here, we are not talking about owning the BMW or Mercedes of bikes. We are not even looking at prestige brands of bikes reserved for the high rollers or the well-heeled. Our span was rounded-off by the brands aimed at the mass market. Generally, those who look for practicality, affordability and low cost of ownership. Here, brands like Tomahawk, DSI, Hero, BMX and Kenton come to light.

Decide what type of riding you will be doing

Every bike is designed for a specific style of cycling. Generally speaking, as the initial step decide what type of riding you want to be doing. Do you want to ride on the road in a group? Looking to get healthy and spin a few laps on the weekend? Simply want to pop down to the local cafe in style? Or are you just seeking a bike to ride with the kids? Better still your kid is on the market for a bike? Assessing what you want to do will quickly set you in the right direction

Where to buy online?

If you’re looking to do regular cycling then a niche specialist bike shop is not the best option. Instead, you should search for bicycle online prices in Sri Lanka at online retailers like www.kapruka.com. Kapruka specialises in quality bicycles at affordable prices. But you’ll need some basic knowledge to ensure you get the right size and have it set up correctly

There is a great “Budget” range on offer online

If your budget is a little more restricted, then there are plenty of options out there, when searching for an affordable bicycle. Instead, you may also find some smart online deals too. As a matter of fact, search for bicycle online prices in Sri Lanka and you’ll come across a DSI 24” mountain bicycle priced at Rs. 26, 500 from an online retailer. Likewise, you’ll notice a Kenton 26” mountain bike which could be yours for Rs. 19,800 from another an online retailer. In the first place, these are stellar deals you’ll only find online.

Establish a price point before you search for bicycle online prices in Sri Lanka

It’s important to work out how much you want to spend on your bike. Generally, you can get a Tomahawk mountain bike starting from Rs 26, 750 at Kapruka. In effect, there are also higher spec models for Rs 35,260 with features like duel disk and duel suspension, V brake systems, 18-speed gear systems, with 11 years warranty on the fork and frame.

If you are on the market for a Tomahawk kids bike prices start from Rs 13,740 at Kapruka. Consequently, Tomahawk bikes have been in the market for over 20 years and have a loyal customer base. Thus, their spares are readily available in the market.

Parts and Accessories

“In Sri Lanka, a helmet is a popular accessory, and other accessories such as gloves or padded bike shorts can greatly enhance your cycling experience”

Once you’ve determined the right bike for you, it’s then time to consider the availability of parts and accessories. Chiefly, often a bike is sold only with the parts required to ride it and nothing more. Especially, it’s up to you to decide on what you want to add to the bike. In short, some common additions include holders for water bottles, lights, pump, lock, and a different saddle or pedals.

Finding the correct size

Finding the correct bike size is key to confident and comfortable cycling. In fact, an incorrectly-sized bike can make for awkward or uncomfortable riding and could be unsafe too. Certainly, your ideal bike size depends on several factors. These include your height, inseam length, riding experience, and flexibility. 

Of course, you can also call customer care of any online retailer and get help as to the correct bike size for you.  Additionally, once the bike arrives at home you’ll need to adjust the saddle (seat) height. However, handlebar height and reach to the handlebars may need to be adjusted too

Kapruka Tip: Cycling is a great stress buster for adults. As a cyclist the only fuel you’ll burn is only your fat.

The Popularity of mountain bikes in Sri Lanka

Mountain bikes are the most popular type of bikes sold in Sri Lanka. However, as new mountain bike owners, most Sri Lankans do a simple mistake. In reality, they assume a regular city bike can be used for off-the-road terrains.

In essence, a hard-core mountain bike differs from regular bikes in several ways. Rather, they have a suspension on the frame and the fork, along with having larger knobby tires. Also, they have more durable heavy-duty wheels. Here again without a doubt more powerful brakes come into play. Additionally, mountain bikes should have lower gear ratios which are suitable for steep climbs with poor traction.

The health benefits of biking

Riding a bike is a low-impact, aerobic exercise that offers several major health benefits for your body. Biking is considered aerobic.  Incorporating aerobic exercise into your daily routine have many benefits. Firstly, you can lower blood sugar levels and boost heart health. Secondly, biking helps in maintaining lower body weight and building muscle mass

Where can you cycle in Colombo?

Unfortunately, there aren’t many dedicated places to cycle in Colombo. As you know cycling is mostly done as a recreation in the main cities and immediate suburbs of Sri Lanka.  Due to the non-availability of dedicated bike tracks, one cannot safely cycle to and from work. With Colombo’s heavy traffic congestion cycling is the last thing you want to attempt. However, the following are a few places you can cycle, ideally on a weekend or Sunday.

Independence Square and Viharamahadevi Park

The cycling track is quite large and both these locations are close to each other, located conveniently in the heart of Colombo.

Diyatha Uyana

There are plenty of spaces around Diyatha Uyana to cycle

Here, there isn’t a dedicated cycling track, but you can find a tarred roadway used by cyclists.

Diyawanna (Parliament) Jogging Track

You can find a few cycling tracks here but can get especially crowded on Sunday. Most cycle on the Japan Sri Lanka Friendship Road too on weekends.

Bellanwila Jogging Track

The jogging track amounts to a 3km round with an accompanying cycling track. This is a cool place to cycle as it is not that crowded even on weekends

Pelawatte and Akuregoda

If you scout these two locations you’ll find nice gravel tracks for off-road cycling fun. From Pelawatte junction you can cycle along D.P. Wijesinghe Mawatha passing the Army Headquarters and arrive at Lake Road. Cycle along Lake Road all the way to Talangama Lake Bund where you’ll see the Thalangama Lake. This track offers picturesque surroundings and could be accomplished easily.

Conclusion

Without a doubt, cycling is a great hobby if you like to see the countryside and enjoy the open road. By all means, searching “bicycle online prices in Sri Lanka” you’ll encounter with a wide selection of choices at various price points. Thus, this will make your selection that much easier. In fact, cycling is a great hobby to inculcate in children. That is to say, even for adults cycling in a great stress buster. Indeed, as a cyclist the only fuel you’ll burn is only your fat.

Buy bicycles here


Tomahawk GMT Mountain Bike Blue - 26`

See Price


Tomahawk Matrix Kids Bicycle - Red And Black - 12`

See Price


Tomahawk Barbie Kids Bicycle - Hot Pink - 12`

See Price

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Adult Diapers in Sri Lanka

Do you care for someone who has urinary incontinence i.e. experience involuntary leakage of faeces or urine? Or do you have a parent or a loved one who struggles with controlling their bowel or bladder movements either due to a chronic illness or age? This problem can be addressed in a dignified manner by buying Adult Diapers in Sri Lanka.

Who should use Adult Diapers?

Adult Diapers are required for People with medical conditions which cause them to experience urinary or faecal (also called bowel) incontinence. Forthwith, such persons often require Adult Diapers because they are unable to control their bladders or bowels. Also, people who are bedridden or in wheelchairs, including those with good bowel and bladder control, may wear Adult Diapers because they are unable to access the toilet independently. Further, those with cognitive impairment, such as dementia, may require diapers because they may not recognize their need to reach a toilet.

What is Faecal Incontinence?

Faecal incontinence is the inability to control bowel movements, causing stool (faeces) to leak unexpectedly from the rectum. Generally speaking, bowel incontinence, ranges from an occasional leakage of stool while passing gas to a complete loss of bowel control. Consequently, common causes of faecal incontinence include diarrhoea, constipation, and muscle or nerve damage. Hence, in such situations, the use of Adult Diapers can give immense relief to the patient and the caregiver.

What is Urinary Incontinence?

Urinary Incontinence is the most common type of Incontinence

Urinary Incontinence is a medical condition where one experiences a sudden, intense urge to urinate followed by an involuntary loss of urine. In fact, the bladder muscles do not work well to allow one to hold and release urine at the right time.  Instead, the urine suddenly empties itself without warning.

“Adult Diapers are the most viable option for patients suffering from a physical or mental impairment like arthritis, multiple sclerosis or strokes which prevents them from reaching the bathroom on time.”

Risks associated with poor quality Adult Diapers

It is important to choose high-quality adult diapers

While buying Adult Diapers in Sri Lanka online, one should not compromise on the quality of the diaper, in their efforts to find a cheaper product. Thus, poor quality Adult Diapers can increase health risks. In short, the constant dripping of urine and wetness in the private parts can lead to infections, rashes and itches on the skin and bring forth more troubles.

Obviously, for this reason, caregivers or patients should choose the best quality reliable Adult Diapers which fulfils their needs. Definitely, high-quality Adult Diapers ideally should provide at least 8 hours of protection. Also, they should have antibacterial properties. At www.kapruka.com we stock world-renowned brands of quality Adult Diapers which has proven in the market place.

Types of Adult Diapers available in the market

Pant Style Adult Diapers

Pant type adult diapers also called as pull-ups

Flexible underwear like Adult Diaper Pants (pull-ups) to manage heavy to moderate incontinence, made with a super absorbent polymer to provide leak-proof Adult Diapers. These are ideal for people who suffer from light or mild incontinence. All in all, these pull-up pant style adult incontinence diapers are easy to wear and flexible. In fact, they are very discreet and a lot more comfortable which makes them ideal for active users. Meanwhile, their waist is made with elastic offering high absorbency. You can log into www.kapruka.com and shop for these pull-up pant style Adult Diapers in Sri Lanka.

Adult Diapers with Tabs

These super-absorbent diapers feature adhesive tabs on the sides to make it easier for caregivers to change the diaper in a sitting, lying, or standing position. Hence, the adjustable tabs also offer a more customized fit which helps to provide maximum protection against leaks. Of course, these diapers are reliable for use during both daytime and nighttime. You can log into www.kapruka.com and shop for online for Adult Diapers with tabs.

“Always choose diapers that fit snugly around the legs to avoid any kind of leakage from the briefs”

How to shop for Adult Diapers in Sri Lanka?

Adult Diapers in Sri Lanka come in sizes of small, medium, large and XL. Finding the correct absorbency and size are the two most important factors in buying an Adult Diaper.  To be sure, measure the waist to find the size and determine if you need a regular, moderate, or heavy absorbent product for your needs. Certainly, the more loss of liquid, the heavier it needs to be.

Buying Adult Diapers in Sri Lanka Online

Adult Diapers are a new phenomenon in Sri Lanka. However, in the developed world, they have been around for decades. By all means, with the increase in the elderly population, Adult Diapers are a godsend to elderly patients and caregivers.

At present COVID-19 pandemic spreading its wings in Sri Lanka. Hence, buying Adult Diapers at the supermarket may put your health at risk. Surely, the hassle of going to a supermarket and searching for the isles to find the best Adult Diaper for your needs can be a difficult process. Especially, the extra time travelling to the store and product selection can limit your ability to have success when caring for someone. 

In general, since the pandemic, many people are searching for buying adult diapers in Sri Lanka online. At Kapruka we home-deliver Adult Diapers. Thankfully, now you don’t have to travel to a supermarket to search for Adult Diapers in Sri Lanka.

Conclusion

Adult Diapers are a godsend for caregivers and patients

As people grow old, their bodies undergo several changes internally as well as externally. Certainly, some of these changes can bring major disruptions in one’s daily routine and put an end to their freedom to enjoy life. In other words, one disorder that results in lifestyle changes for people is urinary and bowel Incontinence. Hence, it is a well-known fact that Adult Diapers could give relief to those suffering from Incontinence.  

Buy Adult Diapers here!


Friends Adult Diapers Pull-Ups- Pack Size 10-

See Price


Friends Under Pads (Premium)- Pack Size 10- Large

See Price


Friends Adult Diapers Easy- 10 Diapers-

See Price

   

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Send gifts to Gampaha

Kapruka charges approximately Rs 560 to deliver a gift to Gampaha

Gampaha is an urban city in Gampaha District, Western Province. It is the sixth-largest urban area in Western Province. There is a driving distance of 28 km between Colombo and Gampaha. This works up to a driving time of roughly 1 hour either way apart from the shopping time. This is a huge task if you are taxed for time. Well! Now you can order anything you fancy from www.kapruka.com and get it delivered to your doorstep. In fact, you will have to incur approximately Rs. 560 to send gifts to Gampaha. After all, your gift will be delivered, most probably within 24 hours.

Why we love Gampaha?

Today, Gampaha is a modern cosmopolitan city where all facets required for a comfortable lifestyle is embedded. However, it is the Gampaha Botanical Garden that Gampaha is most famous for. Established by the British, the botanical garden is rich in biodiversity. It is home to a variety of trees including bamboo, palm trees, ferns, orchids and medicinal plants. Also, you will see many species of birds, reptiles and butterflies, provided you spend a few hours within its confines.  For this reason, the garden is a great park for a long walk, enjoy nature and have a boat ride.

Top 06 best – selling gifts for delivery in Gampaha

Cakes from Rs. 1800 onward

A cake symbolises joy, love, appreciation, and even accomplishments. In effect, a cake is almost always made to honour or mean something to the recipient. After all, cakes are edible art, to be viewed and consumed with happiness on the most joyous occasions. For one thing, at Kapruka we have got the best options to satisfy your cake cravings. For example, now you can order 1.8 lbs. Kapruka cake from as low as Rs 1800.


Green Cabin Carrot Cake

See Price


Green Cabin Pineapple Gateaux

See Price


Green Cabin Chocolate Mini Cake

See Price

Cakes delivered from 5 star-hotels and famous cake shops


Hilton Gift Vouchers

See Price


Hilton Sticky Nutty Cake

See Price


Hilton Rainbow Cake

See Price

In fact, there are more varieties of Kapruka cakes available at various price points. Whatever your budget and taste, at Kapruka we got an option suitable for you. In essence, now you can easily send gifts to Gampaha. Of course, we at Kapruka will take the burden of delivering your gift. Simply visit www.kapruka.com and order cakes from all major 5-star hotels in Sri Lanka. Also, you can order cakes from famous cake shops like Kapruka, Java Lounge, Bread Talk, Fab and Gerard Mendis Chocolatier.

Kapruka Cakes

Every birthday girl or birthday boy awaits some festivity, decorations and by all means a fabulous cake on their special day. Simply log into www.kapruka.com and select from a vast range of Kapruka cakes geared to satisfy anyone’s sweet tooth. Besides, we make Kapruka cakes freshly baked exclusively to satisfy cake cravings using the right blend of premium ingredients. Besides, you got to spend only Rs 560 to send your Kapruka cake to Gampaha


Kapruka Chocolate Cup Cake - 12 Pieces(Shaped Cake)

See Price

Fresh flowers from Rs 700

The biggest reason we give fresh flowers as gifts is to connect with an emotion. Consequently, whether its love, joy, affection, appreciation, sympathy or romance; flower-giving communicates the deepest feelings in the most elegant manner. Moreover, as a generic sentiment, flowers are a symbol of love and care. Therefore, gifting flowers can easily be better distinguished by tailor-making the gift for the occasion. After all, at Kapruka we got a vast selection of fresh flower gifting ideas to choose from. Do log into www.kapruka.com to send gifts to Gampaha, including fresh flowers.


Cupid Creation flower bouquet

See Price


Sweet Dreams Bouquet

See Price


Blossom Spectacular bouquet

See Price

Clothing – From Rs 1200 onward

Online cloth shopping is now very popular in Sri Lanka. Although there are a lot of retail clothes shops in Gampaha, customers tend to do online shopping. This is mainly because of the convenience and availability of updated fashion trends. We at Kapruka, assist you to experience this benefit. In reality, you don’t have to worry about the cloth sizes and fit. Then again, we have mentioned the measuring scale together with the clothes we offer online.

The hassle of walking into a store to buy clothes

Fitting clothes in a clothing store takes time and effort

Driving to a retail store takes time, costs money for fuel, and there are parking fees too. It also takes time to browse the store, ask for help, get into a fitting room, try on an assortment of garments—and then to get undressed and dressed—again and again, and again. Whew! It makes you tired just reading about it, right?

Handbags from Rs 1200

A handbag is a time-honoured functional gift. By all means, most women don’t leave home without a bag. Indeed, any shape of handbag can be adapted and useful in a women’s everyday life. In essence, a handbag can carry a wallet, smartphone, handkerchiefs, house and car keys, make-up, magazines plus any other merchandise. Without a doubt, a handbag is suitable for well-defined tastes and special occasions.

For this reason, handbags come in an infinite range of colours and offer endless possibilities of choice to give it character and personality. Of course, you can visit www.kapruka.com and choose from a wide selection of handbags at various price points.  Moreover, you can send gifts to Gampaha as you will be billed approximately Rs 560 as the delivery charge.


Ladies Handbag

See Price


Ladies Handbag

See Price


Ladies Handbag

See Price

Kids toys from Rs 700

Kids love toys. Rather, if you have any doubts about that, just take a child into a toy store.  Nevertheless, toys are more than just fun and games for kids.  Instead, most toys provide at least some opportunity for children to learn. On the contrary, the best toys engage a child’s senses, spark their imaginations and encourage them to interact with others. For this reason, show them your love as it is now easy to order a gift from Kapruka and get it delivered to Gampaha.  That is to say, even if you are unable to personally visit, you can send gifts to Gampaha, and let your loved one feel that they are not isolated.


Shopkins World Vacation Kids Play List

See Price


Dr Drill Little Dentist

See Price


Fun Block

See Price

Fresh Fruit Baskets from Rs 2420

“Although it seems like a modern-day gift-giving practice, sending fruit baskets as a gift is an old-world tradition that spans cultures and years. The use of fruit baskets started when early agricultural peoples first began harvesting and gathering food they had grown. Soon after, people began bringing baskets of fruit when gathering at a friend’s or neighbour’s home”


Customzied Fruit Basket

See Price


Celebration Basket

See Price


Fruit and Wine Basket

See Price

A fresh fruit basket is a perfect way to show your appreciation or wish someone a speedy recovery. After all, a crisp and colourful Kapruka fruit basket is alluring where the receiver will feel extra special. By all means, now you can order a Kapruka fruit basket to be delivered to your loved ones. In fact, rest assured, the goodies they will receive will be of the best quality. As an illustration, all our fruit baskets are made with fresh fruits purchased from leading supermarkets in Sri Lanka. Explicitly, the fruit basket is finished with a bow for an elegant touch and esthetically arranged to give it a high-quality look and feel.

Why choose Kapruka to send gifts to Gampaha?

At www.kapruka.com we got a large selection of merchandise to choose from. For this reason, you can order from the comfort of your home. By all means, now there is no need to visit shops in sweating heat or in the pouring rain. For instance, if you are sending a gift such as a cake or a bunch of flowers you need to know two things. You have to be aware of the age of the receiver and the occasion when making the purchase decision. It’s that simple.

Gifting Made Easier

Thanks to Kapruka now you can send gifts to Gampaha for as little as Rs 560. In this day and age, you cannot simply travel by bus, train or drive all the way to Gampaha simply to see a friend or loved one. People are so busy. In such situations, the best option is to choose a gift from Kapruka and arrange it to be delivered. By doing so your loved one will share a special sentiment with you.

Located overseas

If you are a parent or relative living overseas it is not practical to ship a gift to your loved one in Sri Lanka. Besides, for one is may take months for it to be delivered by sea freight and second, it will be expensive to courier. Instead, the best option is to order from Kapruka and send gifts to Gampaha. After all, Kapruka is committed to delivering to the destination of your choice at the date you wish it to be delivered.

Ability to bundle gifts

Imagine you want to send a birthday cake to your loved one and along with it, a cute teddy bear. In fact, at Kapruka you can do both these things easily as we will bundle the gift and sent it to your preferred address effortlessly.

Buying online saves time

If you were to physically find gifts to your loved ones you’ll have to spend hours accomplishing this task. Certainly, this could be frustrating. Whereas, when you physically visit shops most often the item you imagined may not be available. In such situations, you end up visiting more shops and spend more time as a result. Then again, you can avoid this chore by easily shopping online at Kapruka. Additionally, as we can send gifts to Gampaha, it will save you valuable time and effort.

Conclusion

Whether you are shopping for cakes, flowers or simply anything, now you can easily send gifts to Gampaha by relying on Kapruka. In essence, be it a birthday, anniversary or any other celebration, we got a great selection of gifts to choose from. To sum up, think no further, all it takes is approximately Rs 560 to send gifts to Gampaha.

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Favourite Green Cabin Cakes now available at Kapruka

Kapruka is Sri Lanka’s largest e-commerce organisation offering world-class services to customers who shop online. Now, Kapruka and Green Cabin have joined hands to offer a range of Green Cabin cakes to discerning customers. By all means, this new partnership will definitely help to satisfy the legendary sweet cravings of Green Cabin cake lovers.

Green Cabin’s legendary past

Green Cabin, initially known as Pagoda Tea Rooms was opened by two Englishmen and the late Mudaliya Thomas Rodrigo in 1884. The original boutique was a tea kiosk at the Colombo harbour. The Green Cabin concept was introduced much later. Cyril Rodrigo, the son of Thomas Rodrigo purchased the business from his father and established Cyril Rodrigo Restaurants.

Business Expansion of Green Cabin in 1936

The old Green Cabin outlet down Galle Road, Bambalapitiya (now closed) was patronised by Green Cabin lovers for decades.

As part of the expansion of the original business, Cyril Rodrigo purchased the Green Cabin from Mrs De Vos, who was a lady of Dutch origin. Subsequently, he established the landmark restaurant in 1936 in the heart of Colombo’s residential district.

The 5th Generation takes over Green Cabin

The 134-year old family business is now taken over by the 5th generation. Hence, it is a remarkable achievement for a family-owned business that has truly stood the test of time. In other words, Green Cabin is now managed by a new team headed by Revantha Devasurendra as its Chief Executive Officer.

“The brand Green Cabin is still one of the nation’s best-loved brands with its chocolate cakes, cheesecakes, pies and even their lamprais becoming legendary”

Order your favourite Green Cabin cakes through Kapruka

The new Green Cabin logo

Be it the Green Cabin Pineapple Gateaux, Chocolate Cake, Passion Fruit Tart or the Carrot Cake, you can easily order these cakes at www.kapruka.com.  Plus there are more Green Cabin cakes to choose from. 

Green Cabin Pineapple Gateaux

“Pineapple Gateaux is their most iconic cake. Sri Lankan’s living abroad are known to rush down to Green Cabin to indulge in a piece of Pineapple Gateaux”

Experience the nostalgic taste of heavenly Green Cabin cakes with this Green Cabin Pineapple Gateaux Cake. The cake is garnished with a generous topping of pineapple cubes on top of cheesy, melt-in-your-mouth chocolate flavoured icing. Surprisingly, this Green Cabin staple has hardly changed in decades. Now, www.kapruka.com in collaboration with Green Cabin offers a variety of Green Cabin cakes for the best prices. Therefore, you can now order 2 lbs. Green Cabin Pineapple Gateaux from Kapruka. It is affordably priced at Rs. 1,950. As a result, now you can give your taste buds a treat.

Green Cabin Chocolate Mini Cake

This is a bare-bones basic cake ideal to satisfy a chocolate craving. Then again you can serve Chocolate Mini Cake when friends and family visit your home casually. This authentic Green Cabin cake gives a moist, rich decadent chocolate taste. Surprisingly, the Chocolate Mini Cake is a popular one-pounder priced at Rs. 1,150.

Green Cabin Passion Fruit and Cheese Tart

The passion fruit is like no other. After all, it is sweet while being exotic, and a Sri Lankan favourite. Generally speaking, who can ever forget the pleasure of a passion fruit drink? When it comes to a Passion Fruit and Cheese Tart, the signature element is the generous topping of passion fruit jelly. In short, the jelly is brushed over the top of the cheese tart. This gives a glossy outlook to the tart. Subsequently, passion fruit seeds are added to the topping for a pop of colour. As a matter of fact, 2 lbs. Passion Fruit and Cheese Tart is priced at Rs. 2, 450.  Now, you can order it online through www.kapruka.com

Why Kapruka is the best option to order Green Cabin cakes online

Today, almost everything can be purchased online. However, when it comes to delivery very few companies actually take the trouble to give a great service. Kapruka is one of these companies who takes special care of your deliveries. By all means, now you can easily celebrate special occasions of your loved ones.  Obviously, your mind will be at peace as your order will be professionally handled by the Kapruka team.

Doorstep Delivery

Getting the cake delivered at your doorstep is a massive you receive when you order Green Cabin cakes through Kapruka. Above all, you don’t have to step out of the house as Kapruka will see to the delivery. Of course, now you can focus on other important things in life. Moreover, you can also plan a cake delivery at your friend’s place too.

Say Goodbye to traffic

“Now customers can order Green Cabin cakes using their mobile phones or computers”

No more long drives and finding a parking space just to order a cake. No more walking through crowded areas. Regardless, with Kapruka you can easily purchase Green Cabin cakes and get it delivered. On the contrary, there is no delivery charge in Colombo when you order through Kapruka.

More options to choose

Ordering cakes online will give you more options to satisfy your cake cravings. Besides, if you visit a cake shop to order, most often you will get to see a limited number of cakes on the shelf.


Green Cabin Carrot Cake

See Price


Green Cabin Pineapple Gateaux

See Price


Green Cabin Chocolate Mini Cake

See Price

Conclusion

Green Cabin cakes have been a local favourite for generations. However, due to the present day busy lifestyle, it is taxing to personally visit a Green Cabin shop to buy cakes. Further, you might not find a Green Cabin outlet where you live. In these circumstances, the best option is to order Green Cabin cakes from www.kapruka.com

https://www.kapruka.com/shops/cakes/greencabin.jsp

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Send gifts to Wattala

Kapruka charges Rs 350 to deliver a gift to Wattala

If ever you want to send gifts to Wattala think no further than www.Kapruka.com. Wattala is a popular suburb bordering Colombo, in Western Province. It is situated around 9 km from Colombo city and home to a multi-cultural, vibrant populace. Now you can send gifts to Wattala for Rs 350. So sending a birthday cake, bouquet of flowers or simply anything is hassle-free.  

Top 05 best – selling gifts for delivery in Wattala

Cakes from Rs. 1800 onward


Green Cabin Pineapple Gateaux

See Price


Mango Mist Gateaux

See Price


White Forest Gateaux

See Price


A cake symbolises joy, love, appreciation, and even accomplishments. In effect, a cake is almost always made to honour or mean something to the recipient. After all, they are edible art, to be viewed and consumed with happiness on the most joyous occasions. For one thing, at Kapruka we have got the best options to satisfy your cake cravings. For example, now you can order 1.8 lbs. Kapruka cake for Rs 1800. Kapruka charges on Rs 350 to send gifts to Wattala.

Cakes delivered from 5 star-hotels and famous cake shops


Hilton Gift Vouchers

See Price


Hilton Sticky Nutty Cake

See Price


Hilton Rainbow Cake

See Price

In fact, there are more varieties of Kapruka cakes available at various price points. Whatever your budget and taste, at Kapruka we got an option suitable for you. In essence, now you can easily send gifts to Wattala. Of course, we at Kapruka will take the burden of delivering your gift. Simply visit www.kapruka.com and order cakes from all major 5-star hotels in Sri Lanka. Also, you can order cakes from famous cake shops like Kapruka, Java Lounge, Bread Talk, Fab and Gerard Mendis Chocolatier.

Kapruka Cakes

Every birthday girl or birthday boy awaits some festivity, decorations and by all means a fabulous cake on their special day. Simply log into www.kapruka.com and select from a vast range of Kapruka cakes geared to satisfy anyone’s sweet tooth. Besides, we make Kapruka cakes freshly baked exclusively to satisfy cake cravings using the right blend of premium ingredients.

Kids toys from Rs 700


Metal Toy Series

See Price


Toy Story 4

See Price


Captain America Cuddly Toy

See Price


Kids love toys. Rather, if you have any doubts about that, just take a child into a toy store.  Nevertheless, toys are more than just fun and games for kids.  Instead, most toys provide at least some opportunity for children to learn. On the contrary, the best toys engage a child’s senses, spark their imaginations and encourage them to interact with others. For this reason, show them your love as it is now easy to order a gift from Kapruka. You can send gifts to Wattala for Rs 350.  That is to say, even if you are unable to personally visit, you can send gifts to Wattala and let them feel that they are not isolated.

Fresh flowers from Rs 700


Orchid Basket

See Price


Orchid Coffin Wreath

See Price


Garden Of Orchids

See Price

The biggest reason we give fresh flowers as gifts is to connect with an emotion. Consequently, whether its love, joy, affection, appreciation, sympathy or romance; flower-giving communicates the deepest feelings in the most elegant manner. Moreover, as a generic sentiment, flowers are a symbol of love and care. Therefore, gifting flowers can easily be better distinguished by tailor-making the gift for the occasion. After all, at Kapruka we got a vast selection of fresh flowers to choose from suitable for any occasion. Do log into www.kapruka.com to send gifts to Wattala, including fresh flowers.

Handbags from Rs 1200


Ladies Handbag

See Price


Ladies Handbag

See Price


Ladies Handbag

See Price

A handbag is a time-honoured functional gift. By all means, most women don’t leave home without a bag. Indeed, any shape of handbag can be adapted and useful in a women’s everyday life. In essence, a handbag can carry a wallet, smartphone, handkerchiefs, house and car keys, make-up, magazines plus any other merchandise. Without a doubt, a handbag is suitable for well-defined tastes and special occasions. For this reason, handbags come in an infinite range of colours and offer endless possibilities of choice to give it character and personality. Of course, you can visit www.kapruka.com and choose from a wide selection of handbags at various price points.  As a matter of fact, a handbag can be gifted for any occasion.

Clothing – From Rs 1200 onward


LINEN DRESS WHITE - MD0016

See Price


LINEN DRESS BEIGE - MD0016

See Price


DOTTED DENIM DRESS - MD0021

See Price

Online cloth shopping is very popular in Sri Lanka. Although there are a lot of retail clothes shops in Wattala, customers tend to do online shopping. This is mainly because of the convenience and availability of updated fashion trends. We at Kapruka, assist you to experience this benefit. In reality, you don’t have to worry about the cloth sizes and fit. Then again, we have mentioned the measuring scale together with the clothes we offer online.

The hassle of walking into a store to buy clothes

Driving to a retail store takes time, costs money for fuel, and there are parking fees too. It also takes time to browse the store, ask for help, get into a fitting room, try on an assortment of garments—and then to get undressed and dressed—again and again, and again. Whew! It makes you tired just reading about it, right?

Why choose Kapruka to send gifts to Wattala?

At www.kapruka.com we got a large selection of merchandise to choose from. For this reason, you can order from the comfort of your home. By all means, now there is no need to visit shops in sweating heat or in the pouring rain. For instance, if you are sending a gift such as a cake or a bunch of flowers you need to know two things. You have to be aware of the age of the receiver and the occasion when making the purchase decision. It’s that simple.

Located overseas

If you are a parent or relative living overseas it is not practical to ship a gift to your loved one in Sri Lanka. Besides, for one is may take months for it to be delivered by sea freight and second, it will be expensive to courier. Instead, the best option is to order from Kapruka. After all, when you order from Kapruka your gift will be delivered to the destination of your choice at the date you wish it to be delivered.

Ability to bundle gifts

Imagine you want to send a birthday cake to your loved one and along with it, you want to send a cute teddy bear. In fact, at Kapruka you can do both these things easily as we will bundle the gift and sent it to your preferred address effortlessly.

Buying online saves time

If you were to physically find gifts to your loved ones you’ll have to spend hours accomplishing this task. Certainly, this could be frustrating. Whereas, when you physically visit shops most often the item you imagined may not be available. Again, you end up visiting more shops and spend more time as a result. Then again, you can avoid this chore by easily shopping online at Kapruka. Additionally, as all items online can be delivered, it will save you valuable time and effort.

Conclusion

Whether you are shopping for cakes, flowers or simply anything, now you can easily send gifts to Wattala by relying on Kapruka. In essence, be it a birthday, anniversary or any other celebration we got a great selection of gifts to choose from. To sum up, think no further, all it takes is Rs 350 to send your gifts to Wattala.  

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Send gifts to Moratuwa in Sri Lanka

Kapruka charges Rs 250 to deliver a gift to Moratuwa

Moratuwa is a popular suburb located on the Southwestern coast of Sri Lanka. Moratuwa could be easily accessed from the Colombo – Galle Road (A2). If you are travelling to Moratuwa from Colombo there is a distance of about 19 KMs. Now you can easily send gifts to Moratuwa in Sri Lanka through Kapruka. In brief, simply log into www.kapruka.com and choose from a wide selection of gifts to suit any occasion.

Traditional Craft of furniture making

Furniture making is the popular occupation in Moratuwa

Moratuwa is famous for furniture making and wood handicrafts. In essence, most homes in Sri Lanka are furnished with furniture made in the town of Moratuwa. Actually, the town of Moratuwa consists of large and small furniture showrooms by the side of the main road.  Especially, the woodworking industry is spread around Moratumulla, a borough of Moratuwa. Here, hoards of furniture craftsmen are seen busy making all types of furniture from modern to traditional varieties. Be that as it may, Moratamulla has been a thriving woodworking community for generations. Notably, teak is the most preferred type of wood used for furniture making as it is known to last for generations.

Happy- go- lucky town of Moratuwa

Moratuwa is a lively town where birthdays, christening and anniversary ceremonies plus any other occasions are celebrated at a drop of a hat. This is all the more reason as music and parties go hand in hand in Moratuwa. For this reason, many a celebration is topped up by a sing-along session initiated by the host. After all, the party is known to drag into the wee hours of midnight.

The love for music and dance

Obviously, the love for music and fun and frolic would have been the reason why Moratuwa is famous for producing renowned musicians and music bands. In either case, the band “Gypsies with Sunil Perera” bears ample testimony to the happy- go- lucky, calypso culture of Moratuwa. Consequently, the town of Moratuwa also has a famous theme song, Punsada paaya Moratuwa dillenna (meaning “Moratuwa in the splendour of the full moon”), which is sung at most parties held in Moratuwa.

Moratuwa: Suburb structure

Moratuwa consists of 24 main areas: Angulana, Borupana, Dahampura, Egoda Uyana, Idama, Indibedda, Kadalana, Kaduwamulla, Kaldemulla, Katubedda, Katukurunda, Koralawella, Lakshapathiya, Lunawa, Molpe, Moratumulla, Moratuwella, Puwakaramba, Rawathawatta, Soysapura, Thelawala, Uswatta, Uyana and Willorawatta.

What is the delivery fee to Moratuwa?

Depending on the type of product and the distance, the delivery fee will vary. Generally, Kapruka charges Rs. 250 as delivery fees to Moratuwa. At Kapruka, we undertake to deliver products through our professional well- trained delivery agents. Obviously, we care about the happiness and satisfaction of our customers. Definitely, we are committed to providing a courteous service to our customers who want to send gifts to Moratuwa in Sri Lanka

“Cakes are special. Every birthday, every celebration ends with something sweet, a cake, and people remember. It’s all about the memories.”   –   Buddy Valastro

Top 04 best – selling gifts for delivery in Moratuwa

Cakes from Rs. 1800 onward

A cake symbolises joy, love, appreciation, and even accomplishments. In effect, a cake is almost always made to honour or mean something to the recipient. After all, they are edible art, to be viewed and consumed with love and happiness on the most joyous occasions. For one thing, at Kapruka we have got the best options to satisfy your cake cravings. For example, now you can order 1.8 lbs. Kapruka cake from as low as Rs 1800.  In fact, there are more varieties of Kapruka cakes at various price points to suit according to your budget and taste. In essence, now you can easily send gifts to Moratuwa in Sri Lanka. Cakes could be ordered online from www.kapruka.com. Definitely, you can order cakes from all major 5-star hotels in Sri Lanka plus cakes from famous cake shops like Java Lounge, Bread Talk, Fab and Gerard Mendis Chocolatier.


Green Cabin Carrot Cake

See Price


Green Cabin Pineapple Gateaux

See Price


Green Cabin Chocolate Mini Cake

See Price

Kids toys from Rs 700

Kids love toys. Rather, if you have any doubts about that, just take a child into a toy store.  Nevertheless, toys are more than just fun and games for kids.  Instead, most toys provide at least some opportunity for children to learn. On the contrary, the best toys engage a child’s senses, spark their imaginations and encourage them to interact with others. For this reason, you can easily show them your love as it is very easy to purchase a gift from Kapruka and get it delivered.  That is to say, even if you are unable to personally visit, you can send gifts to Moratuwa in Sri Lanka and let them feel that they are not isolated.


Shopkins World Vacation Kids Play List

See Price


Dr Drill Little Dentist

See Price


Fun Block

See Price

“After women, flowers are the most divine creations.” – Christian Dior

Fresh flowers from Rs 700

The biggest reason we give flowers as gifts is to connect with an emotion. Consequently, whether its love, joy, affection, appreciation, sympathy, romance or apologies; flower-giving communicates the deepest feelings in the most elegant manner. Moreover, as a generic sentiment, flowers are a symbol of love and care. Therefore, gifting flowers can easily be amplified or better distinguished by tailor-making the gift for the occasion. After all, at Kapruka we got a vast selection of fresh flowers to choose from suitable for any occasion. Log into www.kapruka.com and send gifts to Moratuwa in Sri Lanka, fresh flowers in particular.


Cupid Creation flower bouquet

See Price


Sweet Dreams Bouquet

See Price


Blossom Spectacular bouquet

See Price

I’m very organized these days, and I keep my life in my handbag, like most women.”  – Britt Ekland

Handbags from Rs 1200

A handbag is a time-honoured functional gift. By all means, most women don’t leave home without a bag. Indeed, any shape of handbag can be adapted and useful in a women’s everyday life. In essence, a handbag can carry a wallet, smartphone, house and car keys, make-up plus any other merchandise. Without a doubt, a handbag is suitable for well-defined tastes and special occasions. For this reason, handbags come in an infinite range of colours and offer endless possibilities of choice to give it character. Of course, you can visit www.kapruka.com and choose from a wide selection of handbags at various price points.  As a matter of fact, a handbag can be gifted for any occasion.


Ladies Handbag

See Price


Ladies Handbag

See Price


Ladies Handbag

See Price

Why choose Kapruka to send gifts to Moratuwa in Sri Lanka?

Great selection of gifts

At www.kapruka.com we got a large selection of merchandise to choose from. For this reason, you can order from the comfort of your home. By all means, now there is no need to visit shops in sweating heat or in the pouring rain. For instance, if you are sending a gift such as a cake or a bunch of flowers you need to know two things. You have to be aware of the age of the receiver and the occasion when making the purchase decision. It’s that simple.

Located overseas

If you are a parent or relative living overseas it is not practical to ship a gift to your loved one in Sri Lanka. Besides, for one, it may take months for it to be delivered by sea freight. Secondly, it will be expensive to courier. Instead, the best option is to order from Kapruka. After all, when you order from Kapruka your gift will be delivered to the destination of your choice at the date you wish it to be delivered

Ability to bundle gifts

Imagine you want to send a birthday cake to your loved one and along with it, you want to send a cute teddy bear. In fact, at Kapruka you can do both these things easily as we will bundle the gift and sent it to your preferred address effortlessly.


Leaf Ornament

See Price


Lord Krishna Table Ornament

See Price


Fantacy Football Table Ornament

See Price

Buying online saves time

If you were to physically find gifts to your loved ones you’ll have to spend hours accomplishing this task. Certainly, this could be frustrating. Whereas, when you physically visit shops most often the item you imagined may not be available. Again, you end up visiting more shops and spend more time as a result. Then again, you can avoid this chore by easily shopping online at Kapruka. Additionally, as all items online can be delivered, it will save you valuable time and effort.

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Online handloom sarees in Sri Lanka

Few will disagree that a handloom saree cloaked around a female form would look graceful and elegant in any way you look at it. Indeed, to most the refinement and finesse of a saree cannot be equated with any other type of garment. In fact, despite the countless fabrics used and draping styles, there is a merging of in Asian cultures that makes a saree a hallmark.


Handloom Saree

See Price


Blue Handloom Saree

See Price


Unstitched Shalwar Material

See Price

Bollywood’s affinity with the saree

From a fashionista to a Bollywood diva, a saree seems to be the choice of attire for public appearances, movie events, or even the Cannes red carpet. For instance, Bollywood actress, Aishwarya Rai Bachchan set the saree fashion trend at Cannes and many followed afterwards. Subsequently, Anushka Sharma, Kareena Kapoor, Sonam Kapoor plus every other Bollywood actress have all seen wearing a saree for most regal public engagements.

Tip: To look slimmer you must drape the saree tightly around the body. Ideally, the saree should not fall loose from any angle.

The revival of the handloom saree

Before the arrival of mass-produced garments, Sri Lankans were accustomed to wear hand-woven garments. The hot and humid climate demanded that locals wear cotton-based garments to beat the effects of the heat. As a matter of fact, the handloom industry catered to the demands of these customers, who demanded comfort, ease of wear, and durability. By and large, during this period it was customary to see handlooms operating in most parts of the island, particularly clustered in Eastern, Southern, and Northern provinces of Sri Lank.

However, with the opening of the economy in the late 1970s, imported apparel flooded the market and handloom lost its appeal. All of a sudden, the traditional loom has had a remarkable comeback. In essence, these traditional handloom manufacturers now present time-honoured traditional designs with a modern twist. There seems to be a revival of the craft, particularly in the fashion-conscious western province.

Traditional saree and the new generation

Sri Lankan handloom industry is still very much a cottage industry, with a few medium-scale manufacturers in between. However, these are many designers who work with traditional handloom artisans to create handloom apparel to suit the new generation. In Sri Lanka, cosmopolitan ladies have taken up wearing handloom products, particularly as a fashion statement. Also, there is a more upmarket perception when you’re seen wearing a handwoven product. In effect, the handwoven saree is more ostentations hence it is more pricy than the mass-market counterparts.

Tip: Wear narrow pleats on the shoulder

Why go for handloom sarees?

The new generation of handloom saree wearers aligns themselves with the concept, as it is environmentally friendly, and not mass market-oriented. Indeed, wearing a handloom saree to the office is the perfect foil to take on a challenging day. Further, it is comfortable to wear and project an aura of professionalism. For example, handloom sarees are particularly favoured by those in management grades. Especially, these sarees are suitable as cocktail or evening wear. For this reason, a handloom saree has a distinct appeal for the wearer

Sustainable products

Customers are now looking for sustainable fashion

During the past couple of years, discerning customers have been looking for handmade environmentally friendly products. In this backdrop, handloom sarees are a completely sustainable alternative. They use raw materials that are eco-friendly with without any negative impact on the environment.

Handweaving is a traditional craft of Sri Lanka

It is said in the great chronicles of the past that, Princess Kuweni was occupied with her weaving wheel when the rebel Prince Wijaya cast ashore from India. It is believed that Prince Wijaya met her at present-day Mannar. Correspondingly, traditional hand-woven manufacturing is still practised in the Mannar region.

Even today Sri Lankan handloom products are made out of cotton and silk threads. Thus, they are offered to the market as handloom sarees, shawls, sarongs, household linen, curtain fabric, and tapestry. As can be seen, the hand-weaving craft is handed down from generation to generation while each generation improves upon the other.   

Tip: Choose a saree with a narrow border and small motifs

Handloom sarees

New-generation of handloom designers

Backed up by global demand, a new generation of Sri Lankan handloom designers are seeking to revive the identity of the Sri Lankan handloom industry. Thereupon, these designers combine traditional old designs with bold colours, textures, and material to suit contemporary tastes.

Sustainable fashion

Sri Lankan handloom sarees are made taking into account the hallmarks of sustainable fashion. In essence, these hallmarks include making a change to ethical fashion products towards more ecological integrity. The fact, the Sri Lankan handloom industry has not fully embraced the market requirements demanded. Hence, it is still very much a niche product. Surely, this is a good thing and argues well for the future.

Where to buy Online handloom sarees in Sri Lanka?

There is a wide range of handloom sarees available at www.Kapruka.com priced between LKR 3350 and LKR 4900. Now it is easy to shop and compare designs than ever before.

Shopping online for handloom sarees

Shopping online for handloom sarees in Sri Lanka is a good idea always. Online stores have brought about a revolution in shopping where customers are enjoying a whole new shopping experience like never before. The best thing is now customers can browse products in the comfort of their home. Online customers can choose garments as per the latest fashion trend. Moreover, prices can be compared and products can be purchased at reasonable prices. By all means, online customers can make the best use of offers and discounts.

Also you may be interested in:

Tuk Sarong-Batik Unisex

See Price


Red Batik Sarong

See Price


Yellow Batik Sarong

See Price

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

The significance Muthu Kuda to Buddhists

Muthu Kuda

The modern-day umbrella as we know it today is primarily a contraption to keep people dry in rain. However, its original purpose was to shade a person from the sun. There is an abundance of references to the usage of umbrellas in art, literature, and Buddhism, particularly in Asia. Hence, it is a symbol of both protection and royalty.  

The noble past of the umbrella

The earliest known umbrellas can be seen in Egyptian artistic form dating back to the fifth dynasty, circa 2450 BC. Even today one can see many temple wall paintings depicting a servant holding a parasol (umbrella) over a God during a procession. In fact, due to the intricate expertise needed to hand-make them in ancient times, umbrellas became objects of power and status. In particular, they were used to protect important people such as gods, royalty, and religious leaders. This led to many religions adopting umbrellas as part of their ceremonies.

What is a Muthu Kuda Umbrella?

In Sri Lanka, a Muthu Kuda is not used by all and sundry. In effect, they are primarily used to shield Buddhist monks. The ostentatious use of the Muthu Kuda signifies it as a step above the ordinary. Henceforth, that is why we don’t see a layman carrying or using a Muthu Kuda.

What is the main difference of a Muthu Kuda?

Fabric colour: The fabric of the canopy is mostly made out of polyester fabric and is golden while some are made up of Saffron colour. We also see many Muthu Kuda in orange colour. Why orange? Orange is associated with the Theravada Buddhist followers in Southeast Asia. Thus, there is a connection

The tip: of the umbrella also called a ferrule is made out of a carved wooden object signifying a sphere.

Wooden Handle: Apart from the canopy, the wooden handle is the single most customisable element of the Muthu Kuda. Accordingly, the wooden handle dominates a greater portion of the shaft.

Perimeter tape: The perimeter tape is adorned with ornate sequins and tussles giving the Muthu Kuda a majestic look.

Shaft: The pole or shaft of the umbrella symbolises the celestial pole representing the connection between the heaven and the earth. Consequently, Buddhists give the Muthu Kuda the pride of place as it can be associated with a temple in motion

Shape: Muthu Kuda made to Octagonal shapes are common. To enumerate, the octagon shape represents the Nobel Eightfold path, one of the principal teachings of Buddhism. For instance, it consists of eight practices: right view, speech, resolve, conduct, livelihood, effort, mindfulness, and right samadhi.

Types of Muthu Kuda

There are plain Muthu Kuda designs and ones embellished with triple pagodas. Especially, the triple pagodas suspended on top of each other signify the triple gem. Also available are Muthu Kuda printed with various Buddhist iconography like the heart-shaped “Bodhi Tree” leaf, dharma wheel representing knowledge, and lotus flower representing purity and enlightenment. While the conch shell represents spreading the teachings of the Buddha far and wide.  Also, one will find models ornately decorated with sequins.

Muthu Kuda and Buddhism

Muthu Kuda in Sri Lanka

When a Muthu Kuda is put up (some call it open) the shape is similar to a dome or a stupa housing sacred relics. Uniquely, it is associated with the Buddha, casting its shadow of protection on the earth. The Muthu Kuda is carried above an important person or to shield the image of a deity. Besides, the use of the Muthu Kuda denotes that deities are entitled to respect.

Wheel of the Buddha

Just imagine a Stupa or a dageba and the Kotha, affixed right at the top. In essence, the tip of the Muthu Kuda fastened at the pinnacle is fashioned like a “Kotha” made out of carved wood, placed at the top of the spire. While the Ribs of the umbrella fastened to tips of the perimeter tape provides the canopy with its structure and shape. Markedly, from inside it is like a Dharma Wheel or ‘Dharmachakra’ (Sanskrit). In reality, the spokes of the wheel denote wisdom and the perimeter tape or the rim concentration. By all means, the perfect form of the Wheel signifies the universal monarch’s sovereignty over the Universe, and the Buddhists adopted the same form of the wheel to signify the Wheel of the Law of the Buddha

How many panels does an umbrella have?

The usual umbrella has eight panels, and as many as twelve can occasionally be found. In most instances, a well-constructed Muthu Kuda will have 16 panels. At one point, the number of panels in an umbrella was an indication of quality or at least of the amount of attention the umbrella maker paid to his product. That is to say, the more the panels an umbrella has, the more sturdy and long-lasting it will be.

Where to buy a Muthu Kuda?

Muthu Kuda can be purchased online through leading E-commerce sits in Sri Lanka. Further, they are available at Atapirikara shops (Religious goods stores) located in any major town. In general, a high quality four and a half feet Muthu Kuda is priced around LKR 5,350 upwards. Moreover, there are elaborate designs priced around LKR 10,000. 

What can you gift a Buddhist Monk?

When a Monk or a group of Monks visit a home or business establishment to chant blessing, it is a traditional norm to give them a gift or offering. Indeed, such gifts form an appreciation a layperson can portray to the faith. However, giving a gift is not considered charity. But rather an exchange, as the Monks have provided his gift in the form of Buddhist teachings. All in all, many things can be given as gifts like soap, toothpaste, washing powder, tea, preserved foods (day to day items that a Monk would need). At the same time, Atapirikara and the Muthu Kuda is given as religious offerings.


Thai Muthu kuda

See Price


Muthu Kuda

See Price

Posted by Tyronne Jayamanna in shop

Privacy Policy of KAPRUKA.COM

General

At KAPRUKA.COM, accessible from htttps://www.kapruka.com, one of our main priorities is the privacy of our visitors. This Privacy Policy document contains types of information that is collected and recorded by KAPRUKA.COM and how we use it.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

Log Files

KAPRUKA.COM follows a standard procedure of using log files. These files log visitors when they visit websites. All hosting companies do this and a part of hosting services’ analytics. The information collected by log files include internet protocol (IP) addresses, browser type, Internet Service Provider (ISP), date and time stamp, referring/exit pages, and possibly the number of clicks. These are not linked to any information that is personally identifiable. The purpose of the information is for analyzing trends, administering the site, tracking users’ movement on the website, and gathering demographic information.

Cookies and Web Beacons

Like any other website, KAPRUKA.COM uses ‘cookies’. These cookies are used to store information including visitors’ preferences, and the pages on the website that the visitor accessed or visited. The information is used to optimize the users’ experience by customizing our web page content based on visitors’ browser type and/or other information.

For more general information on cookies, please read the “What Are Cookies” article on Cookie Consent website.

Privacy Policies

You may consult this list to find the Privacy Policy for each of the advertising partners of KAPRUKA.COM.

Third-party ad servers or ad networks uses technologies like cookies, JavaScript, or Web Beacons that are used in their respective advertisements and links that appear on KAPRUKA.COM, which are sent directly to users’ browser. They automatically receive your IP address when this occurs. These technologies are used to measure the effectiveness of their advertising campaigns and/or to personalize the advertising content that you see on websites that you visit.

Note that KAPRUKA.COM has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

Promotional Emails

To promote use of our Services to you and others.  For example, if we collect your Personal Information such as your email address when you visit our Websites and do not sign up for any of the Services, we may send you an email inviting you to sign up where permitted by applicable law.  If you use any of our Services and subscribe to a news letter, we may send you regular promotional material based on your purchasing patterns. You can stop receiving our promotional emails by following the unsubscribe instructions included in every promotional email we send.  In addition, we may use information we collect in order to advertise our Services to you or suggest additional features of our Services that you might consider using.

Third Party Privacy Policies

KAPRUKA.COM’s Privacy Policy does not apply to other advertisers or websites. Thus, we are advising you to consult the respective Privacy Policies of these third-party ad servers for more detailed information. It may include their practices and instructions about how to opt-out of certain options.

You can choose to disable cookies through your individual browser options. To know more detailed information about cookie management with specific web browsers, it can be found at the browsers’ respective websites. What Are Cookies?

Children’s Information

Another part of our priority is adding protection for children while using the internet. We encourage parents and guardians to observe, participate in, and/or monitor and guide their online activity.

KAPRUKA.COM does not knowingly collect any Personal Identifiable Information from children under the age of 13. If you think that your child provided this kind of information on our website, we strongly encourage you to contact us immediately and we will do our best efforts to promptly remove such information from our records.

Online Privacy Policy Only

This Privacy Policy applies only to our online activities and is valid for visitors to our website with regards to the information that they shared and/or collect in KAPRUKA.COM. This policy is not applicable to any information collected offline or via channels other than this website.

Consent

By using our website, you hereby consent to our Privacy Policy and agree to its Terms and Conditions.

Posted by kaprukablog in shop