කප්රුකට ලබැඳි සූවහසක් වූ සහෝදර පූරවැසියන් වෙත සෙනෙහසිනි

මේ දූෂ්කර අවස්ථාවේ කප්රුක වෙතින් දියත් කරන්නට යෙදූනූ සූවිශේෂී සේවාවක් සම්බන්ධයෙන් ඉහත දිනකදී පැණ නැගූනූ ගැටළුවක් සමාජ ජාලා වල සංසරණය වීම හේතුවෙන් ඔබ කනස්සල්ලට පත්වී ඇති බව දනිමි.
එබැවින්, එම සිදූවීම සම්බන්ධව සැබෑ තතු ඔබ හමූවේ තැබීම මාගේ යූතුකම යැති හැඟුනූ බැවින් මෙසෙ ඔබ හමූවට පැමිණෙන්නට සිතුවෙමි.

කප්රුක සතුව භාණ්ඩ හා සේවා 100,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් පවතින බැවින්, සිල්ලර බඩූ අළෙවිය අප මූළු අළෙවියෙන් ඉතාමත්ම සූළු ප්‍රතිශතයක්. අප රටේ සිල්ලර බඩූ ඔන්ලයින් මිලදී ගැනීමේ ප්‍රවණතාවක් කිසි දිනෙක තිබූනේ නැහැ. අප ප්‍රසිද්ධ සූපිරි වෙලඳසැල් වලින මිලදී ගත් භාණ්ඩ එම මිලටම සැමවිටම කප්රුක වෙතින් පාරිභෝගිකයන් හට අලෙවි කලා. නමූත් ඔබගේ අවශ්‍යතාව පරිදි සමහර භාණ්ඩ එම සූපිරි වෙළඳ සැල් වලින් පරිභාහිරව සැපයූම් කරුවන්ගෙන් මිලදී ගන්නට අපට සිදූවූ අතර එම භාණ්ඩ සූදූසූ මිල පාලනයකට යටත් වී නොතිබූනූ බැවින් එ්වායේ මිල ඉල්ලූම සහ සැපයූම මත නිරංතරයෙන් වෙනස් වූවා.

මෙවැනි දූෂ්කර අවස්ථාවකදී, ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් සපූරාලීමට, කප්රුකට එවැනි භාණ්ඩ සූපිරි වෙළඳ සැල් වලින් පරිභාහිරව වැඩි මිලට මිලදී ගන්නට සිදූවූනා. ඇඳිරි නීතිය පැණවූ කාලසීමාවක් තුල තමන්ට අවශ්‍ය තරමට සිල්ලර බඩූ සොයා ගැනීමේ අපහසූතාවය ඔබ අප සියළු දෙනාම අත්විඳ තිබෙනවා.
එ් කෙසේ නමූදූ රජය විසින් නියම කල පාලන මිල පිළිනොපැදීම අප අතින් සිදූවූනූ මහත් අත්වැරැද්දක්.

400 කට අධික කප්රුක කාර්ය මණ්ඩලය පැය 24 තුරාම අපරිමිත වෙහෙසක් දරමින් උත්සහා දරන්නේ ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති කාලය තුල මෙම භාණ්ඩ ඔබේ නිවෙස් සොයාවිත් ඔබ අතටම ගෙනවිත් දීමටයි. මෙවැනි වසංගත අවදානමක් ඇති අවස්ථාවක එවැනි කාර්යභාරයක් ඉටූ කිරීම සූළුපටූ ව්‍යායාමයක් නොවන බව ඔබ වටහාගනූ ඇතැයි ද එමෙන්ම මෙය කියවන ඔබට, ඉහත සඳහන් කල වීඩියෝවේ නූදූටූ පැත්ත දකින්නට හැකිවේ යැයි ද මාගේ විශ්වාසයයි.

මේ ව්‍යසනයෙන් මිදී ඉතා ඉක්මනින් අප මාතෘභුමිය සූවපත් වේවා යයි ප්‍රාර්ථනා කරමි.

ස්තුතියි,
දූලිත් හේරත්

Posted by kaprukablog in Review Articles

Kapruka position on current allegations regarding pricing of grocery items

Kapruka has over 100,000 items listed online.

This includes a list of price controlled items that were sourced from a local supermarket chain tagged under its brand which were always sold at the same price as the store. This has remained unchanged and any customer may check the prices online with the store and clarify this.

In addition we also have a list of products that are sourced from the general market and sold separately which are not priced controlled items and pricing is based on demand. i.e red onions. During this time of crisis Kapruka was compelled to source additional items from the outside market at much higher prices. Our oversight here was not having aligned on the pricing for items that were priced controlled by the government. Steps have been taken to immediately correct pricing where applicable.

The images currently shared on social media do not reflect the current situation or our current pricing but are fabricated with malicious intentions to damage our good name.  

Over 400 team members are working around the clock to deliver your orders during the curfew. We are placing our teams at risk to carry out this operation while making every effort to ensure their safety and yours.

We assure all customers that our Services remain uninterrupted and we would be working 24×7 to deliver over 12,000+ in process orders to your homes as promised.  

Dulith Herath
Founder / Chairman – Kapruka.com

Posted by kaprukablog in Review Articles, shop

Tribute to Devani Jayathilake of Forestry Department in Sri Lanka

Her courage shown to protect the forests in Sri Lanka. Kapruka team collected over 1000 thank you voice from around the country and presented her in a digital book of voices.

Posted by kaprukablog in Review Articles, shop

E-Commerce Entrepreneurs of Sri Lanka – Majority by Women!

As Sri Lanka’s e-commerce industry is booming, Grasshoppers are finding most of the solid growing customers are women entrepreneurs.

Grasshoppers is a last mile logistics service provider in Sri Lanka and now looking into growing to other regional countries such as Myanmar, Pakistan and Nepal.

It’s unique market place ghmall.lk is offering free listings for the customers who use the grasshoppers delivery service.

Posted by kaprukablog in Review Articles, shop

Chanux Bros interviewed Eisenhower Fellow and Serial Entrepreneur Dulith Herath recently about the path that IT graduates who want to go into self-entrepreneurship should take.

Here is their exchange:

Chanux Bros:

Now, after learning IT, the main ideas, concerns in our graduates’ minds are “Am I going to do a job?  How am I going to find a job?” And also, having graduated in IT, “Can I begin my own company without working for anyone else? Or form a business or sorts?”  Entrepreneurism has come to new heights in Sri Lanka.  We thought that the best business leader to talk about this would be you, Dulith!

Dulith:

Ha, Ha.  There were about 15 questions in there for me to answer!

Chanux Bros:

But of course!

Dulith:

Okay, if we were to look at the topic authentically, chiefly, I can tell you my observations of young graduates and how they have traveled this path (to entrepreneurship).

I have seen students who passed their GCE Ordinary level exams with distinctions and, without going on for their Advanced Levels, use those stellar results to gain a foothold in IT employment directly and excel.

Then there is another group who don’t have all distinctions in their O’ Levels but they excelled in their secondary Advanced Level studies and exams.  With these excellent A’Level results they will approach and interview in the IT industry.  I have seen both these paths as equally valid at candidate interviews.

If I see that the O’Level results are great, and that they have the passion, I don’t go to search for A’Level results.  This is not my personal opinion. I am speaking from the recruiter perspective.  Then there is another set where the O’Levels are not that strong but they have excellent A’Levels; they interview with the IT division and come to work with us.  Most often, we expect a person going on to IT to have come from one of these two paths.

There is more than enough demand.  In fact, right now, I am looking for six Java developers, I cannot find them.  I have even offered higher salaries according to the caliber and skill sets I am searching for in the individual but we cannot find them.  So, the demand is there!

Lastly, …even before the interview, now just a short while ago, I had a young graduate asking me “About how much can I make?”  What I say is for your first job, don’t even think about salary.  Even if it is for

Rs 15,000 (a month) join the company.  After joining, during the first 6 months showcase your work and talents to your employer.  Then, almost immediately, you are in demand at your company.  A company cannot retain you without appropriately compensating you.  Till now I have an IT employee who began at Rs 25,000 and within one and a half years, their salary grew to Rs 150,000.  That is just within one and a half years mind you because his skills were impossible to ignore.  He was not someone we could retain by just increasing his salary by Rs 5,000.  Actually, these kinds of opportunities exist mainly in the IT industry because there is rapid growth (within the industry).

From the IT entrepreneurs I know personally, they have a good foundation in their education, and have worked professionally for at least a year.  We know a few who have not worked professionally and have taken their degree and jumped to entrepreneurship.  In fact, there are a few who did not even finish their degree and began their self-entrepreneurship.  Then there are the silent entrepreneurs that we do not see.  We only see 2 to 3 merchant front-men for them.  If we leave that segment alone, I think if you work professionally for at least a year, do the industry experience and then, slowly, transition into self-entrepreneurship.  That is my personal advice.  That is what even I did.  I worked at Microsoft, … I worked at Dell, …Each day I worked till 5:00 pm and then rushed home and worked on my project, my self-enterprise.  That is the way I slowly, and surely, transferred to entrepreneurship.

Chanux Bros

In concluding, we would like some advice.  Mr. Dulith, why is it that without taking a job you chose to be an entrepreneur?  Then if you would mention a couple of other entrepreneurs nationally or internationally as other examples?

Dulith:

I didn’t become an entrepreneur without doing a job.  I worked for two and a half years.  From that I gained a lot of knowledge.  Like I said earlier, at 5:00 pm sharp, I went home and worked on my company.  That is how I slowly transitioned to entrepreneurship.

Internationally, any entrepreneur, it can be Steve Jobs, even Bills Gates, for the most part they were employed previously.  Only after working in the industry did they slowly transition to becoming entrepreneurs.

End of Interview.

Translation by: Kumari K. Karandawala

Posted by kaprukablog in Review Articles, shop

Corporate Gift Giving Is Important

The sustainability of an organization is built upon its employees and customers. Specially the external parties including its customers have a high important on the sustainability of the organization. The success of the business, and  earning a high profits are key challenges faced by any organization in the business world.

By establishing and continuing a better relationship the service provider as well as the external parties are both benefited directly and indirectly. this has been the reason behind the motive of business in expanding the relationships between organization and its stakeholders.

Nowadays the business are more into strategies that help to strengthen their relationship with external stakeholders. Specially during seasonal period, The businesses tend  to send complimentary gifts such as hampers as such strategy.

We have designed cooperate hampers in order to send our compliments to the loyal customers. these range of hampers available to cater to  the needs of your customers and  the variety is wide. you can now select them under  a Range of prices that fit your budget as well.

You are not the sole business that is in touch with your client. You are operating in a very competitive market under a lot of pressure. As a result, there’s a chance that you might neglect to compliment your clients. By sending complimentary gifts during festive season helps to retain the Top of the mind Brand recall and loyalty of your clients. It also helps to improve your corporate reputation.

in the upcoming festive season, You can now send our latest collection of Christmas hampers, Flowers, Cakes to your partner’s business with us. You can’t convey your heartiest regards to your partners in business, with us.

And also you can convey your heartiest regards to your partners in business with a  lovely Christmas Greeting.

Posted by Rachitha in Review Articles, shop

Global Shop ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

 

 1. කප්රුක ගෝලීය වෙළඳසැල හරහා මට ඇණවුම් කළ හැකි නිෂ්පාදන මොනවාද?
 • ඔබට ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවි වලින් ඕනෑම නිෂ්පාදනයක් සෙවිය හැකි අතර, ශ්‍රී ලංකා රේගුව විසින් පනවා ඇති නීතිරීතිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ආනයනය කිරීමට අවසර නොමැති විශේෂිත නිෂ්පාදන කාණ්ඩ හැර “Kapruka Global Shop” හරහා අනෙකුත් ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔබට ඇණවුම් කළ හැකිය.

 

 1. මට නිෂ්පාදන ඇණවුම් කළ හැක්කේ කුමන රටවලින්ද?
 • ඔබේ ගෝලීය ඊ-වාණිජ්‍යය වෙබ් අඩවිය “Kapruka Global Shop”හරහා ඇණවුම් කිරීමට පහත සඳහන් නිර්ණායක සපුරාලිය යුතුය.

-එය නිෂ්පාදන ඇමරිකාවට යැවිය යුතුය

-මිල ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් සඳහන් කළ යුතුය

 1. මෙරටට ගෙනඒම සදහා අවසර නොමැති භාණ්ඩ – තාවකාලිකව (මහ බැංකු නීති සහ රෙගුලාසි හේතුවෙන්)

 

 • ජංගම දුරකථන
 • රූපවාහිනි
 • ශීතකරණ
 • මොනිටර
 • සුවඳ විලවුන්
 • වායුසමීකරණය උපකරණ
 • පාවහන්

 

 1. “Kapruka Global Shop” වෙතින් මිල ගණන් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

 

 • ඇනවුම් කිරීමට අවශ්ය භාණ්ඩයේ URL එක “Kapruka Global Shop Price Quotation” Tab හි පිටපත් කල යුතුයි.
 • වෙබ් අඩවියේ නම / භාණ්ඩයේ  බර / පරිමාව “Global Shop Auto Price Checker” හරහා අනාවරණය කරනු ඇත.
 • භාණ්ඩයේ ස්වභාවය / බදු කාණ්ඩය – ඔබේ භාණ්ඩයේ නම ටයිප් කරන්න (උදා – ලැප්ටොප් / ඔරලෝසුව / සෙල්ලම් බඩු , එවිට එය නිවැරදි භාණ්ඩ / බදු කාණ්ඩය තුල පෙන්වනු ඇත)
 • ඔබේ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය තෝරන්න – ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය / මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය: ඔබේ නිෂ්පාදන බර 5kg ට වඩා වැඩි නම්  මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහන මාධ්‍ය “Sea Freight ”අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු.

 

 1. විදේශීය නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමේදී මා දැනුවත් විය යුත්තේ කුමක්  පිලිබඳවද  ?
 • විකුණුම්කරු අපගේ ගබඩාවට (USA /India) භාරදීමේ කාලය
 • වගකීම් /කොන්දේසි (විස්තර සඳහා website පරීක්ෂා කරන්න)
 • භාණ්ඩය , භාණ්ඩයේ ප්‍රමිතීන්, විස්තර, ලේබල්  , වෝල්ටීයතාවය සහ වෙනත් විදුලි භාණ්ඩ සදහා ඇති ප්‍රමිතීන්.

 

 1. මිලෙහි ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
 • ඔබට මෙහි ගෙවීමට සිදුවනුයේ  “Auto Price checker” හි ,හා E-mail Quotation හි පෙන්වන අවසාන මිල  පමනි.
 • මෙම මිලෙහි ( පිරිවැය + භාණ්ඩ ගාස්තු + රේගු බදු, බදු + රේගු නිෂ්කාශන ගාස්තු + Global Shop ගාස්තු ඇතුළත් වේ.)

 

 1. භාණ්ඩ  ලැබීමේ කාල සීමාව / මගේ ඇණවුම ලැබෙන්නේ කවදාද?

භාණ්ඩ විකුනුම්කරු විසින් එම භාණ්ඩ අපගේ (USA /India) ගබඩා සදහා ගෙන ඒමට ගතවන කාලය

 • ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA/ India) ලැබුණු දින සිට දින 8 සිට 11 දක්වා  කාලය ඇතුලත කොළඹට පැමිණේ.
 • මුහුදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය – එය අපගේ ගබඩාවට (USA / India ) ලැබුණු දින සිට සති 4 සිට 6 දක්වා කාලය තුළ කොළඹට පැමිණේ.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු නිෂ්කාශනය සහ ඇණවුම ඔබට  ලබා දීමට  ඉහත සඳහන් කාල සීමාව  ගත  වේ.

 

 

 

 1. Kapruka Global Shop භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට මට භාවිතා කළ හැකි ගෙවීම් ක්‍රමය කුමක්ද?
 • බැංකු කාඩ්
 • බැංකු තැන්පතු
 • භාණ්ඩ ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවීම

 

 1. මාගෙ Global Shop  ඇණවුම අවලංගු කළ හැකිද?

පහත අවලංගු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වේ; –

 • අපි ඔබේ නිෂ්පාදනය ප්‍රධාන (Main E-commerce Site) – වෙබ් අඩවියෙන්  ඇණවුම්  කළ පසු එය අවලංගු කළ නොහැක. එමනිසා, ඔබට මෙම භාණ්ඩ  සදහා මුදල් ආපසු ගෙවීම  හෝ අවලංගු කිරීමට හෝ ඉල්ලා සිටීමට නොහැකිය.

 

 1. “Kapruka Global Shop” හරහා මා මිලදී ගත් භාණ්ඩ නැවත හරවා එවිය හැකිද? 
 •       භාණ්ඩ ආපසු හරවා එවිමේදී පහත සදහන් කරුනු අදාල වේ.

– ඇණවුම් කළ භාණ්ඩය  දෝෂ සහිත / හානි වූ / වෙනස් නම් හෝ විකුණුම්කරුවන්ගේ නිෂ්පාදන විස්තර සමග නොගැලපේ නම් ,ලැබුනු දින සිට පැය 24 ක් ඇතුලත Kapruka Global Shop වෙත දැනුම් දිය යුතුයි

 

 1. ඇනවුම් කල විදෙස් භාණ්ඩ ආපසු ලබා දීමෙන් පසු මට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?
 • ඔබගේ ආපසු හරවා එවූ භාණ්ඩ සදහා මුදල් නැවත ලබා ගත හැකි වනුයේ එම භාණ්ඩ හරවා එවීම සදහා අදාල කොන්දේසි සපුරාලයි නම් පමණි.
Posted by Rachitha in Review Articles, shop

Global Shop FAQ

 1. What products can I order through the Kapruka Global Shop?
 • You can search any product on global e-commerce web sites and you may order via ‘Kapruka Global Shop’ except particular product categories which are not allowed to import to Sri Lanka as the rules imposed by Sri Lanka Customs.
 1. From which countries can I order products?
 • Your global e-commerce site should meet following criteria to order via Kapruka Global Shop

 – It should ship products to USA

 – Price should be mentioned in US Dollars

 1. Not allowed to ship – Temporarily (Due to the central bank rules & regulations)
 •    Mobile phone
 •    TVs
 •    Refrigerators
 •    Monitors
 •    Perfumes
 •    A/C unit
 •    Footwear
 1. How can I get price quotation from ‘Kapruka Global Shop’ ?
 • URL (web page link) of your product should be copied and pasted on Kapruka Global Shop Price Quotation tab
 •  Site name / Weight / Dimension of the product will be detected by Kapruka Global Shop auto price checker
 • In Product Type / Tax category – Type your product name (Ex — laptop / watch / toy then it will show the  correct product / tax category)
 • Select your shipping method — Air Freight / Sea Freight : We recommend you to select Sea Freight if your product weight is over 5kg.
 1. What should I be aware of when buying overseas product?
 • Seller’s delivery time to our warehouse (USA / India)
 • Warranty conditions: check the individual product pages for details.
 • Product manuals: instructions and safety warnings are in which language.
 • Product manufactured standards, specifications, labeling requirements, voltage and other electrical standards (requirement of an adapter if needed)
 1. What is included in the price?
 • You will only pay what is shown in final price on the Auto Price Checker / Email quotation.
 • This price is inclusive of Cost of the item + Freight charge + Customs duties, taxes + customs clearance fees + Kapruka Global Shop fee
 1. Product receiving time period / When will I receive my order?
 • Seller’s delivery time to send it to our warehouse (USA / India) is indicated on the product page of global e-commerce site ( business days – weekends and public holidays are not counted)
 • Air Freight – it will arrive in Colombo within 8 to 11 days from the date of item received to our warehouse (USA/India)
 • Sea Freight – it will arrive in Colombo within 4 to 6 weeks from the date item received to our warehouse (USA/India)
 • The customs clearance in Sri Lanka and the first attempt to deliver the order to your doorstep is within above mentioned time duration.

 1. What payment method can I use to buy ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • Pay through Credit Card (secured payment gate)
 • Direct Bank Deposit
 • Pay by Cash
 1. Can I cancel my order of ‘Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following cancellation policy will  be applied;                                                                                                                                                                                             – Once we ordered / shipped your product from the main e-commerce site, it won’t be able to cancel. Therefore, you cannot cancel or claim refund on this ground.
 1. Can I return `Kapruka Global Shop’ Products?
 • The following return policy applies to ‘Kapruka Global Shop’ Products;

– If the item is defective / damaged / different than the ordered product or is not according to the  sellers  specification,You have to inform this to Kapruka Global Shop within 24 hrs from the received date.

 1. How can I claim a refund / am I entitled to a refund after returning overseas product?
 • You are eligible for a refund only if your return meets the requirements set out in the ‘Kapruka Global Shop’ Products return policy.
Posted by Rachitha in shop

Kapruka.com – Sri Lanka’s Largest Online Shopping Destination

The More We Grow, The More You Connect

Kapruka is all about reconnecting with loved ones. Established in 2003, Kapruka is Sri Lanka’s largest e-commerce destination. The Founder & Chairman of Kapruka – Mr. Dulith Herath who believes in unconventional innovative approaches, is the Key figure behind its exponential growth. Enriched in more than 125,000 products categories together with more than 30 online services and more than 1300 solid partnerships with renowned Brand Names, Kapruka follows a distinct path to provide quality products for its customers. Together with a loyal and skilled  workforce, Kapruka passes unorthodox milestones by growing step by step. The exemplary idea of sending gifts is now expanded for many areas. The emergence of Grasshoppers, Kapruka Global Shop, Kapruka Cross Border exports and Java Lounge are the latest achievements of Kapruka’s success story. Every step that is moving forward proves how much Kapruka relies on diversification without adhering to one single concept.

Grasshoppers is Kapruka’s unique delivery fulfillment arm which is also a chosen partner of many local and global businesses. This is an ideal platform for upcoming trades because it puts forward a convenient process for any vendor to tie up online with Grasshoppers. Vendors get the opportunity to maintain their own profiles and once an order is placed by a customer, Grasshoppers will pick and deliver Products Island wide. For more information, click here to visit the website.

Kapruka Global Shop provides a value added service to clients who order goods on global e-commerce sites. This in fact is a mediator who makes online shopping via international sites more secured, reliable and convenient than placing orders directly. Together with an easy payment plan, Kapruka Global Shop provides solutions for barriers and insecurities faced by Sri Lankans when placing orders through foreign e-commerce platforms. For more information, click here to visit the site.

Kapruka Cross Border Exports focuses on selling local products in International e-commerce platforms. 100% Sri Lankan products are promoted for the outside world with this concept. This gives the opportunity for local producers to showcase products that are highly unique to Sri Lanka in the international market.

Hail to all coffee lovers out there! Kapruka’s diversification is clearly brought forward from this amazing concept. Java Lounge Colombo is one of the oldest coffee houses in Sri Lanka. It is well known for emphasizing on serving quality coffee all the time. For more information, click here to visit the website.

Awards

Achievements are simply a motivation to grow bigger. The following are some recent awards Kapruka received and click here to find more.

Dulith Herath was recognized as a “YAKADA MINIHA” of Sri Lanka, in a campaign launched by the Ministry of Megapolis and Western Development called “PANNARAYA”

In 2018, the Founder & Chairman of Kapruka, Mr. Dulith Herath has won the Asia Pacific Young Entrepreneur of The Year Award. He has won the same award in 2013 as well.

In 2017, the Founder & Chairman of Kapruka, Mr. Dulith Herath has won the Sri Lankan Entrepreneur of the Year award.

In 2017, Kapruka.com (Pvt). Ltd. has won the National Business Excellence Awards.

Kapruka’s Top Commercials

We deliver not only products, but also your deeply rooted emotions towards loved ones. In a world where most of us blame technology for creating a distance between people, we as Kapruka use technology as a tool to connect with people. Our commercials are very popular among any age group because apart from reducing the distance between people, we also attempt to reduce the generation gap. Click here to find more commercials!

Recent Press Articles

“No More Excuses! E commerce is a DO or DIE for Lankan Businesses” – Dulith Herath

Team Events and Career Life at Kapruka 

Satisfaction directly matters for the quality of work. At Kapruka, we strongly believe in team work rather than working individually. It also leads us to work as one family. We believe in unity of employees because the more we are together, the more we are strong. Before we promote the importance of sending gifts and spreading love around, we practice it inside our own work environment. Therefore, we know how it really feels.

These are just a few moments that we have captured to show the bond of Kapruka family.

Posted by Vidumini in shop

Lotus Tower, the Skyscraper of Sri Lanka.

Colombo Skyline will never be the same again…

Lotus Tower or Nelum Kuluna, the current tallest self-supported tower in South Asia is a stepping stone in Sri Lankan History. The beautiful architecture together with the epic technology definitely pave the way to be a major attraction in Sri Lanka. This was proudly opened to the public on 16th of September 2019 and is a combination of dedication and commitment of 07 years. This glorifying tower which is 350 meters high, is located at waterfront of the Beira Lake and has a beautiful view of the Colombo city. The outstanding technology facilitates the visitors to get an unique experience. The area which is mostly spoken about is the Tower House which resembles the Lotus. The colors of the petals change periodically creating a vivid scenery that will glorify this amazing structure in a lively atmosphere

This Skyscraper consists of nine levels which are mainly for radio/television transmissions, dining rooms, event halls, a lounge for around 250 guests, a reception hall for around 280 guests, a revolving restaurant where up to 200 guests can accommodate, 08 Luxury rooms, an outdoor observation deck etc. The revolving restaurant takes around 90 minutes to complete one circle and interestingly guests will not have the same view throughout their stay. The Outdoor observation deck is also fascinating because it reveals the magnificent sight of the Colombo City at a height of around 245 meters.  The main spotlight of this structure is the Antenna Mast which has a length of around 90 meters. This heavy steel structure can accommodate 20 television broadcasting companies, 50 FM broadcasters and telecom operators.

This amazing tower is special not only because of its height, but also because of the technology and the facilities incorporated together. The uniqueness and the purity of the Lotus flower is symbolized by this beautiful structure which also is a precious jewel for the whole country. This is a promising attraction place for both locals and foreigners solely because of its uniqueness. This charming sight in the middle of a busy area is just perfect to make everything peaceful.

Posted by Vidumini in Review Articles